داستان و نمایش

پرداختن به صفات و ویژگی‌های فطری و خوبی که در وجود هر کودکی قرار دارد، موضوع داستان‌ها و نمایشنامه‌های مربوط به سوره مبارکه کوثر می‌تواند در قالب نمایش توسط دانش‌آموزان در کلاس اجرا شود؛ همچنین می‌توانیم این موضوعات را در قالب داستان به شکلی جذاب برای بچه‌ها  تعریف کنیم. در ادامه، نمونه داستانی در همین راستا آمده است.