خوبی‌های طبیعت

با توجه دادن دانش‌آموزان به طبیعت و خواص خوب ذاتی آن می‌توانیم باور خوب و پاک بودن را بیش‌تر به آن‌ها القا کنیم.  برای هرکدام از بچه‌ها صورتکی از یک پدیده نظیر خورشید، کوه، گل، درخت، نسیم و … می‌سازیم و روی یک چوب بستنی نصب می‌کنیم. هرکس به نوبت یک صفت خوب از نقش خود را می‌گوید و با انتخاب خود به یکی دیگر از نقش‌ها سلام می‌کندو بعد آن نقش صحبت را ادامه می‌هد. مثلا خورشید می‌گوید من خورشید گرم و نورانیم، خدا این خوبی را به من داده است، سلام گل‌ها. گل ادامه می‌دهد: من گل زیبا و خوشبویم، خدا این خوبی را به من داده، سلام نسیم و… . در پایان همگی به خدا سلام می‌کنند و از اینکه این خوبی‌ها را در وجودشان قرار داده تشکر می‌کنند.