ختم قرآن

در ماه مبارک رمضان، به بچه‌ها می‌گوییم که امروز می‌خواهیم کل قرآن را بخوانیم! بچه‌ها می‌پرسند مگر ممکن است؟ به این حقیقت اشاره می‌کنیم که ماه مبارک رمضان، زمانی است که خواندن هر آیه از قرآن معادل با خواندن کل قرآن است! از بچه‌ها می‌خواهیم دسته جمعی سوره‌هایی را که یاد گرفته‌اند باهم بخوانند. هر سوره‌ای را که می‌خوانیم، نام آن ‌را به همراه تعداد آیاتش، روی تخته می‌نویسیم. سعی می‌کنیم هر چه سوره بلد هستیم، بخوانیم. در انتها تعداد آیات تلاوت شده را جمع می‌کنیم و حاصل جمع می‌شود تعداد ختم قرآن‌های ما. سپس به بچه‌ها می‌گوییم که برخی از زمان‌ها مثل ماه مبارک رمضان، کارهای خوب، نسبت به روزهای معمولی، ارزش بیشتری دارند. پس در این ماه هر کس تلاش کند نسبت به دیگران کارهای خوب بیشتری انجام دهد. این مقایسه خود با دیگران، یکی از مقایسه‌های خوب است! زیرا باعث می­شود هرکس بخواهد کارهای خوب بیشتری جمع کند. خوب است از یکی اولیای مدرسه را به کلاس دعوت کنیم تا شاهد ختم قرآن‌های بچه‌ها باشد و از این کار خیر با این کثرت، به شوق آمده و آنان را تشویق کند.

مشابه این فعالیت را در طول سال با سه بار خواندن سوره توحید که معادل ختم کل قرآن است انجام می‌دهیم.