حرکت دادن کاغذ

یک شیء سبک مانند یک تکه‌کاغذ، روی میز همه‌ی دانش آموزان قرارمی‌دهیم. خوب است کاغذها هم اندازه و در رنگ‌های مختلف باشند. از آن ها می‌خواهیم بدون هیچ وسیله‌ای آن ‌را به حرکت در بیاورند. در این فعالیت به این نکته پی می‌بریم که بدون فوت کردن یا شیب دار کردن سطح و یا ضربه زدن، ممکن نیست حرکت اتفاق بیافتد.  بدون وسیله‌ی محرک و شرایط خاص حتی ممکن نیست. به بچه‌ها کمک می‌کنیم تا درست کردن موشک با کاغذهایشان را یاد بگیرند. سپس همگی با موشک‌ها بازی می‌کنیم و خدا را بخاطر اینکه توانستیم یک کاغذ را به این خوبی به حرکت دربیاوریم شکر می‌کنیم.