جمله سازی حمدی

از دانش آموزام می خواهیم با کلمه پیشنهادی ما اولین و زیبا ترین جمله ای که به ذهنشان می رسد را بسازند و بگویند سپس می توان از دانش آموزان خواست واژه بگویند و دوستانشان زیبا ترین جمله را بسازند. در تدریس آفالین می توانند جمالت را بسازند و صوت خود را ارسال کنند.