پس از آشنایی با سوره مبارکه بلد  در جلسه سوم،در این جلسه بیشتر به چگونگی ارائه آن به دانش آموزان پرداخته شده است.

جلسه پنجم:‌ سوره مبارکه بلد قسمت دوم