این فیلم دوم از چهار جلسه آشنایی با سوره مبارکه انشقاق است.در این جلسه با چگونگی زندگی با سوره و نحوه ارائه آن به دانش آموزان بیشتر آشنا خواهیم شد.

جلسه پنجم:‌ سوره مبارکه انشقاق قسمت دوم