در این فیلم پس از آشنایی اولیه با سوره مبارکه تکویر و نحوه پیاده سازی در زندگی،اجمالاً نکاتی درباره چگونگی آشنا کردن دانش آموزان پایه پنجم با این سوره می آموزیم.
در جلسه نهم با این سوره مبارکه و به خصوص چگونگی ارائه آن به دانش آموزان بیشتر آشنا خواهیم شد.

جلسه پنجم:‌ سوره مبارکه تکویر قسمت دوم