در این فیلم پس از آشنایی با سوره مبارکه بینه و نحوه پیاده سازی آن در زندگی،نکاتی درباره چگونگی آشنا کردن دانش آموزان پایه سوم با این سوره مبارکه می آموزیم.

جلسه پنجم:‌ سوره مبارکه بیّنه