در این فیلم پس از آشنایی با سوره مبارکه فیل و نحوه پیاده سازی آن در زندگی ،نکاتی درباره چگونگی آشنا کردن دانش آموزان پایه دوم با این سوره مبارکه می آموزیم.

جلسه پنجم:‌ سوره مبارکه فیل