در این فیلم پس از آشنایی با سوره مبارکه ناس و نحوه پیاده سازی آن در زندگی،نکاتی درباره چگونگی آشنا کردن دانش آموزان پایه اول با این سوره مبارکه می آموزیم.

جلسه پنجم:‌ سوره مبارکه ناس