در این فیلم که سومین جلسه از سوره مبارکه انشقاق است،ابتدا با سوره به صورت عملی تری آشنا خواهید شد و در ادامه سیر موضوعات سوره برای آموزش به دانش آموزان مطرح می گردد.

جلسه هفتم:‌ سوره مبارکه انشقاق قسمت سوم