در این فیلم که سومین جلسه از سوره مبارکه تکویر است،ابتدا  به صورت عملی تری آشنا خواهید شد و در ادامه سیر موضوعات سوره برای آموزش به دانش آموزان مطرح می گردد.

جلسه هفتم:‌ سوره مبارکه تکویر قسمت سوم