در این فیلم پس از آشنایی اولیه با سوره مبارکه علق و نحوه پیاده سازی آن در زندگی،اجمالاً نکاتی درباره چگونگی آشنا کردن دانش آموزان پایه سوم با این سوره می آموزیم.
در جلسه نهم با این سوره مبارکه و به خصوص چگونگی ارائه آن به دانش آموزان بیشتر آشنا خواهیم شد.

جلسه هفتم:‌ سوره مبارکه علق قسمت اول