در این فیلم پس از آشنایی با سوره مبارکه فلق و نحوه پیاده سازی آن در زندگی،نکاتی درباره چگونگی آشنا کردن دانش آموزان پایه اول با این سوره مبارکه می آموزیم.

جلسه هفتم:‌ سوره مبارکه فلق