در این فیلم که جلسه چهارم از سوره مبارکه انشقاق است،پس از مروری بر سوره،چگونگی ارائه آن به دانش آموزان مطرح شده و سیر سوره های پایه پنجم و اهداف تربیتی آن ها مرور می شود.

جلسه نهم:‌ سوره مبارکه انشقاق قسمت چهارم