در این فیلم که جلسه چهارم از سوره مبارکه تکویر است،پس از مروری بر سوره،چگونگی ارائه آن به دانش آموزان مطرح شده و سیر سوره های پایه ششم و اهداف تربیتی آن ها مرور می شود.

جلسه نهم:‌ سوره مبارکه تکویر قسمت چهارم