در این فیلم که جلسه دوم از سوره مبارکه همزه است،پس از مروری بر سوره،چگونگی ارائه آن به دانش آموزان مطرح شده و سیر سوره های پایه دوم و اهداف تربیتی آن ها مرور می شود.

جلسه نهم:‌ سوره مبارکه همزه قسمت دوم