در این فیلم پس آشنایی با سوره مبارکه توحید و نحوه پیاده سازی آن در زندگی،نکاتی درباره چگونگی آشنا کردن دانش آموزان پایه اول با این سوره مبارکه می آموزیم.

جلسه نهم:‌ سوره مبارکه توحید