این فیلم جلسه اول از چهار جلسه آشنایی با سوره انشقاق است.در این جلسه با کلیت سوره مبارکه آشنا می شویم و در جلسات بعد به پیاده سازی آن در زندگی و چگونگی ارائه سوره به دانش آموزان بیشتر می پردازیم.

جلسه سوم:‌ سوره مبارکه انشقاق-قسمت اول