این فیلم جلسه اول از آشنایی با سوره مبارکه تکویر است.در این جلسه با کلیت این سوره مبارکه آشنا می شویم و در جلسات بعد به پیاده سازی آن در زندگی و چگونگی ارائه آن به دانش آموزان بیشتر می پردازیم.

جلسه سوم:‌ سوره مبارکه تکویر قسمت اول