در این فیلم پس از آشنایی با سوره قدر و نحوه پیاده سازی آن در زندگی ،نکاتی درباره چگونگی آشنا کردن دانش آموزان پایه سوم با این سوره مبارکه می آموزیم.

جلسه سوم:‌ سوره مبارکه قدر