جاری است زندگانی

جاری است زندگانی

در قلب رودخانه

ماهی اگر که زنده است

دارد در آب خانه

 

در اوج آسمان ها

پرنده ی بهاریم

اگر هوا نباشد

ما زندگی نداریم

 

ترسو و بی قرار است

جنگل بدون یک شیر

پلیس اگر نباشد

یک شهر می شود،پیر

 

هر باغ،سبزی اش را

مدیونِ باغبان است

کلاس با معلم

زیبا و شادمان است

 

آموختم من امروز

از درس«عصر»بسیار

از باید و نباید

از علم و مهر و ایثار