جابجا کردن لیوان‌ها

به تعداد دانش‌آموزان لیوان کاغذی تهیه می‌کنیم. به هرکس یک لیوان داده و از آنها می‌خواهیم زیر لیوانشان یک توانمندی و یا مهارت خود را بنویسند. مهارت‌هائی از قبیل سرعت عمل، کیک پختن، نقاشی کشیدن، سرگروه بودن، خوب شنیدن، ورزشکاربودن و… . سپس از آنها می‌خواهیم همه لیوان‌ها را درون هم بگذارند. یک مجموعه لیوان تو در تو از انواع استعدادهای کلاس تشکیل می‌شود. به نوبت از دانش‌آموزان می‌خواهیم در مدت زمان بیست ثانیه، درحالی‌که پشت لیوان‌ها را می‌خوانند،‌ آن‌ها را از بالا برداشته و زیر سایر لیوان‌ها بگذارند. در پایان بیست ثانیه، پشت لیوانی که بالای دسته لیوان‌ها قرار گرفته است را خوانده و ایده‌اش را برای شکوفاتر شدن این توانمندی در خود بیان کند.