توپ بازی

بر روی تخته دایره‌هایی می‌کشیم، داخل هر دایره یکی از عنوان ­های زیر را می‌نویسیم:

 آسمانی، زمینی، دریایی.

آن­گاه بچه‌ها را گروه ­بندی می­ کنیم و از هر گروه یک نفر به نمایندگی از کل گروه، توپ را به سمت دایره ­ها پرتاب می‌کند. سپس صوت سوره را پخش می ­کنیم، تا زمانی که صوت سوره تمام نشده است، گروه زمان دارد تا یک پدیده طبیعت از آن دست ه­ای که توپ با آن اصابت کرده است را نام ببرد و از ویژگی‌های آن و تاثیری که در زندگی انسان دارد، برای همکلاسی هایش بگوید. این روند ادامه دارد تا تمام گروه ­ها این کار را انجام دهند و مجدد این بازی انجام شود.