توپ بازی با سفره

یک پارچه یا یک سفره بزرگ برمی­داریم و روی آن چندین سوراخ به اندازه ­ای که توپ­مان از آن رد شود ایجاد می‌کنیم. در کنار هر سوراخ یکی از عنوان­ های آسمانی، زمینی، دریایی را می‌نویسیم. صوت سوره را پخش می‌کنیم. آن­گاه از دانش‌آموزان می‌خواهیم که اطراف این پارچه را بگیرند و توپی که روی این پارچه قرار دادیم را تا زمانی که صوت سوره تمام نشده به سمت یکی از سوراخ‌ها هدایت کنند، توپ از هر سوراخی که رد شد، از تک تک دانش‌آموزان می­ خواهیم که یکی از عناصر طبیعت مربوط به آن عنوان کلی را نام ببرند. پس از اینکه همه نام یک پدیده یا عنصر موجود در طبیعت را گفتند، مجددا همین کار را تکرار می­ کنیم. هر بار دانش‌آموزان باید سعی کنند توپ را به سمت آن سوراخی که توپ از آن عبور نکرده است هدایت کنند. بازی به همین منوال ادامه می‌یابد تا از عناصر طبیعی موجود در آسمان، زمین و دریا نام برده شود.