توجه به اهل و خانواده

کلیپ ” توجه به اهل و خانواده” کلیپ مورد نظر پدر را به عنوان یکی از اعضای خانواده نمایش می دهد پدر خانواده حتی اگر خود را در مقابل مشکلات و خطرها قرار دهد تلاش می کند خانواده خود را از هر گونه آسیب و خطر دور کند. توجه به حقوق خانواده از محورهای اصلی سوره مبارکه انشقاق است