تماشای دنیای زیر آب

با توجه به اینکه به طور کلی دیدن پدیده‌ها در افزایش توانمندی و شکوفایی توان کودکان موثر است، از این نماهنگ می‌توانیم در جهت افزایش توان آنها استفاده کنیم؛ ضمن اینکه خوب است به آنها بگوئیم همه مخلوقات و پدیده‌ها در چهارچوب مشخصی رشد و زندگی می‌کنند و هر کدام توانمندی خاصی دارند که در چهارچوب مشخصی قرار می‌گیرد؛ توان‌های مخلوقات، مهار شده و حد و حدود خاصی دارد؛ مثل خورشید که به اندازه مشخصی می‌تابد و بیش از اندازه نور و گرما به زمین منتقل نمی‌کند. خوب است که توجه کودکان را به این مهار و محدودیت پدیده‌ها نیز جلب کنیم.