ترغیب به کمک کردن

در این فعالیت بچه‌هارا با تصاویر ویا فیلم های30ثانیه ای از آموزگار محترمی که با دست پر در حالی که بار بزرگ و سنگینی را حمل می‌نماید با سختی در کلاس را باز کند و وارد کلاس می‌شود، یا فردی دارد به سختی وسیله ای را بلند میکند، یا شخصی که زمین خورده است و شرایط های مشابهی که فرد در تصویر یا فیلم به کمک احتیاج دارد؛ مواجه می‌کنیم. سپس از آنها می‌پرسیم اگر در آن مکان حضور داشتند اولین واکنش شان چه بود؟ اگر تدریس آفلاین داشتیم روی تصاویر صحبت می‌کنیم و دانش‌آموزان را به ابراز وا میداریم.

اگر در این لحظه هر یک از دانش‌آموزان برای کمک جمله ای بیان کردند، معلم می‌تواند آموزش سوره نصر را با القاء و تشویق و با استفاده از واژگان پیشنهاد شده به عنوان ادبیات‌سازی شروع نماید؛ مثلاً آنها را تشویق کند و بگوید:

ـ آفرین! چه خوب که قبل از اینکه سوره نصر را بخوانیم، سوره نصر در شما فعال شده!

یا بگوید:

ـ شما با این کارتان به سوره نصر عمل کردید؛

ـ شما سوره نصری هستید؛

ـ اتفاقاً درس امروز ما سوره نصر است که به ما یاد می‌دهد کمک کردن به دیگران خیلی خوب است.

غیر از این می‌توانیم با هماهنگی با اولیا به بهانه‌های مختلف شرایطی را برای کمک بچه‌ها به خانواده شان فراهم کنیم حرکت‌هایی از این دست، درواقع آموزش عملی مفهوم «افتخارآمیز بودن کمک کردن» است؛ البته لازم است با القائات و اشاره‌ها، توجه بچه‌ها را به این مفهوم و به سوره مبارکه نصر فعال کنیم. مناسب برای پایه اول تا سوم