ترتیل سوره مبارکه لیل

استاد آقای شهریار پرهیزگار

استاد آقای مشاری راشد العفاسی