ترانه ای برای باران

در این پویانمایی پسرکی متوجه تلاش یک روباه برای جمع کردن قطرات باران می شود و وقتی می بیند تلاش روباه به دلیل پاره بودن کیسه اش، بی نتیجه می ماند، تصمیم می گیرد به او کمک کند؛ چتر خود را در اختیارش قرار می دهد تا قطرات باران را در آن جمع کند؛ مدتی بعد متوجه می شود روباه در جایی زندگی می کند که باران نمی بارد و زمین خشک شده است. روباه چتر پر آب را می برد و به گل های خود آب می رساند. زمین تر می شود و گل ها شاداب؛ در پایان داستان، پسرک گلی باطراوت روی میز خود می بیند؛ آن را روباه برایش هدیه آورده بود.
ارتباط این ماجرا با سوره مبارکه تکاثر چیست؟
هدف سوره مبارکه تکاثر در این پایه، نشان دادن تمایز چیزی ست که از بین می رود نسبت به چیزی که باقی می ماند. پسرک داستان می توانست بی تفاوت از کنار روباه بگذرد اما با یک کمک و همراهی، باغچه روباه را آباد کرد، از خشک شدن نجات داد و به بقای گل ها کمک کرد؛ معلم محترم می تواند با نشان دادن این پویانمایی به دانش آموزان، هدف سوره را تبیین نماید.