تدریس سوره حمد خانم مائده نیک دوستی

خانم نیک دوستی طرح درس سوره حمد به همراه کلیپ ها و صدا های مرتبط با سوره  را ارسال کردند.