تبعیت از رهبر

در این کلیپ نیز تفاوت کار فردی و گروهی و نقش رهبر در اجتماع حیوانات را می‌بینیم که موجب زنده ماندن افراد گروه وشکست دشمن و رسیدن به هدف می‌شود. از دیگر اهداف تربیتی سوره مبارکه طارق فهم ضرورت مشورت با کسانی که راه درست را پیموده اند.