تاثیر باد بر دریا

چند کاسه پر از آب و تعدادی یونولیت را به کلاس می­ بریم. بچه­ ها را گروه­ بندی نموده و یک کاسه آب و چند قطعه یونولیت را در اختیار هر گروه قرار می ­دهیم. از آنها می ­خواهیم که ابتدا تکی و سپس با هم به آب فوت کنند تا با چگونگی حرکت کشتی­ ها بر روی آب دریا به واسطه وزش باد و ایجاد موج، آشنا شوند.