امسال هم به تعطیلات نوروز رسیدیم و معلمین فهم قرآن دوست دارند ارتباطشان حول محور قرآن را با دانش آموزان حفظ کنند و در این دوران نیز تجربه ای فهم قرانی برای دانش‌آموزان رقم بزنند
پیشنهاد میکنیم با توجه به سوره هایی که از ابتدای سال با دانش آموزان خوانده اید از آنها بخواهید به اتفاقاتی که در طول تعطیلات با آن مواجه می‌شوند توجه کنند و اگر به نظرشان هرکدام به سوره هایی که خواندند ارتباطی داشتند یا آنها را یاد شعار سوره می‌انداختند آن اتفاق را نقاشی کنند یا خاطره‌اش را بنویسند و برایتان ارسال کنند.

در همین راستا برای پایه اول و دوم کاربرگهایی آماده شده است که معلمین گرامی با توجه به سوره هایی که با دانش‌آموزان خوانده اند می توانند آنها را برای دانش‌آموزان ارسال کنند و حتی دانش آموزان می توانند آنها را پرینت بگیرند و در پایان تعطیلات به معلم تحویل دهند.

 

معلمین سایر پایه ها نیز میتوانند اقدام مشابهی انجام بدهند و در پایان سال دفترچه خاطرات فهم قرانی با دانش آموزانشان داشته باشند.

 کاربرگ پایه اول

 

کاربرگ پایه دوم