برنامه تابستان پایه سوم

تابستان فرصت خوبی برای آمادگی دانش آموزان در سال بعد و تداوم انس بچه ها با قرآن است. انس با پیام سوره بلد می تواند به عنوان فعالیت تابستانه در نظر گرفته شود.

بخش اول: آشنایی معلم با سوره

بخش دوم: برنامه تابستان