برنامه تابستان پایه اول

بتابستان فرصت خوبی برای آمادگی دانش آموزان در سال بعد و تداوم انس بچه ها با قرآن است. انس با پیام سوره فیل و قریش می تواند به عنوان فعالیت تابستانه در نظر گرفته شود.

بخش اول: آشنایی معلم با سوره

 

بخش دوم: آشنایی معلم با سوره

 

بخش سوم: برنامه تابستان