برنامه‌ریزی برای ۱۳ آبان

راه انداختن برنامه‌هایی متناسب با 13 آبان و شرکت در راهپیمایی‌هایی از این جنس یکی از مظاهر دین‌داری است. دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی خودشان و هماهنگ با مسئولین مدرسه می‌توانند به برگزاری یک برنامه کوچک با توجه به این روز در حیاط مدرسه و انواعی از اقدامات برای پاسداشت این ایام اقدام کنند. آنچه لازم است در حین این فعالیت‌ها بدانند این است که ما از سوره کافرون یاد گرفته‌ایم نشانه‌های دین‌داری خود را اظهار کنیم و این اظهار مساوی با برائت از نشانه‌های بی‌دینی است.