باغ ما

به نام خدا

یک باغ کوچک
در خانه ماست
هم سبزه و گل
هم خار آنجاست

هنگام بازی
دیدم که بابا
از باغ میبُرْد
آن خارها را

هی میدویدم
این سو و آن سو
با مهربانی
پرسیدم از او

بابای خوبم!
در باغ جا نیست؟
یا جای این خار
در باغ ما نیست؟

بابا به من گفت
از باغ گل ها
باید جدا کرد
خار و علف را