بازی قوانین راحفظ کن!

در این بازی نام چند قانون را پشت سر هم و سریع به هر دانش‌آموز می‌گوییم و او باید آنها را دقیقا به همان ترتیبی که گفته شده تکرار کند. هرکس نتوانست نوبت نفر بعدی می‌شود؛ مانند قانون جاذبه، قانون فتوسنتز، قانون جزر و مد و … .