بازی «رد شدن از موانع»

در سوره مبارکه فلق محور موضوعات بر شناخت مشکلات، طبیعی دانستن وجود مشکلات در زندگی و انتخاب بهترین راه های مواجهه با آنها، است.

همه بازی‌هایی که در آن مانع گذاشته می‌شود و بچه‌ها باید با سختی و تلاش، از موانع عبور کنند، برای این سوره بسیار مناسب است.

در این بازی، بخشی از مدرسه مانند نمازخانه یا بخشی از کلاس را با استفاده از روبان یا بند هایی مطابق شکل آماده می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم که از بین آنها عبور کرده و به سمت دیگر بروند.

می توان از دانش آموزان خواست، قبل یا حین انجام فعالیت سوره را هم خوانی کنند.

والدین محترم هم می توانند این فعالیت را در منزل انجام دهند.