بازشدن گل

یکی از اهداف تربیتی سوره مبارکه اعلی توجه به پدیده ها و درس آموزی از تسبیح موجودات برای یاد خداست. با باز شدن هر گلی در هر گوشه دنیا، خداوند تسبیح میشود.