بارش برف

در این کلیپ می‌بینیم که بلورهای ریز برف با انباشته شدن روی هم صحنه‌های زیبا به وجود می‌آورند و جلوه‌ی زیبایی به طبیعت و فصل زمستان می‌دهد. یکی از اهداف تربیتی سوره مبارکه زلزال فهم اهمیت ذره‌ها است.