در این کلیپ می‌بینیم که قطره قطره های باران در زنده کردن طبیعت موثر است و در صورتی که همه ذره ها وظیفه خود را به خوبی انجام دهند نتیجه حیات طبیعت، انسان‌ها و حیوانات است. یکی از اهداف تربیتی سوره مبارکه زلزال فهم اهمیت ذره‌ها است.