بادکنک‌ بازی (مناسب برای فعالیت منزل با خانواده)

با یک طناب فضای خانه را به دو بخش تقسیم می‌کنیم. خانواده به دو گروه تقسیم شده و دو طرف طناب قرار می‌گیرند. تعدادی بادکنک بین اعضای دو گروه تقسیم می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم انواعی از رفتارهای زیبا و در عین حال سخت را روی بادکنک‌هایشان بنویسند. با فرمان دانش‌آموز، بازی شروع می‌شود. هر گروه باید سعی کند بادکنک‌ها را برای گروه مقابل بفرستد. با فرمان توقف، گروهی که بادکنک کمتری در زمینش باشد، برنده است یعنی آن کارها را با وجود سختی هایی که داشده انجام داده ایم.