در مدتی که روی سوره مبارکه همزه وقوف داریم، در صورت مواجهه دانش­آموزان با موقعیت­ها شکست از قبیل: روخوانی ناصحیح، حفظ نشدن سوره در موعد مقرر، اشتباه در حل تمرین و … می­توانیم مفاهیم سوره را یادآوری نموده و آنها را به سمت طبیعی دانستن شکست سوق دهیم.