1. می­توانیم هر جایی که دانش­آموزان برای حل کردن تمرین­ها به مشکل برخورد کرده و احساس و ناتوانی و شکست کردند، مفاهیم سوره همزه را برای آنها یادآوری کنیم.