1. هنگام آموزش قرآن به دانش‌آموزانمان می‌توانیم جهت یادآوری سوره قارعه از یکی از پیشنهادات زیر استفاده کنیم:
  1. در «پیام قرآنی» صفحه 75 بحث انجام کار خوب و پاداش آن مطرح است. خوب است با گفتگو راجع به راه‌های چاق و چله‌ کردن کارهای خوبمان، سوره قارعه را مرور کنیم.