1. در صورتیکه بخواهیم در کلاس ریاضی سوره قارعه را مرور کنیم، می‌توانیم از یکی از پیشنهادات زیر استفاده کنیم: