1. «پیام قرآنی» صفحه 43 به استفاده از نعمت‌های خداوند و خوردن آنها و شکر او اشاره دارد. می‌توانیم جهت مرور مفاهیم سوره عصر توجه دانش‌آموزان را به عوامل طبیعی حیات و نیاز انسان به خورد و خوراک برای سالم و شاداب بودن، جلب نموده و یکی از شعارهای سوره عصر را با هم بخوانیم.
  2. «پیام قرآنی» صفحه 51 که به تشکر نمودن از خداوند و والدین اشاره دارد. خوب است جهت یادآوری سوره عصر دانش‌آموزان را با یکی از قوانین حقیقی زندگی انسان که احترام گذاشتن به بزرگترها و قدردان زحمات آنها بودن است، آشنا کنیم.
  3. با توجه به «پیام قرآنی» صفحه 58 که به انجام کارهای نیک اشاره دارد، می‌توانیم با توجه دادن دانش‌آموزان به انواع کارهای خوب و نیاز انسان به انجام دادن آنها مفاهیم سوره عصر را مرور نموده و آنها را با تعدادی از قوانین زندگی انسان آشنا کنیم. نیازهایی مانند: نیاز به دانستن و علم، مهربان بودن با دیگران، توجه به دیگران و …
  4. «پیام قرآنی» صفحه ۷۹ که در مورد سعی و تلاش داشتن در زندگی است. خوب است جهت مرور سوره عصر دانش­آموزان را با یکی از قوانین حقیقی زندگی آشنا نموده و بگوییم انسان‌ برای موفقیت در زندگی و رسیدن به اهدافش نیاز به تلاش دارد.